• slidebg1
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

  และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

  "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี"
 • slidebg1
  วิสัยทัศน์

  "เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่เป็นเลิศทางการแพทย์แบบครบวงจรภายในปี 2568"
  พันธกิจ

  นโยบายผู้อำนวยการ

  "สามัคคี มีใจบริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง"
 • slidebg1
  ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
  ทำความสะอาดหรือล้างมือบ่อยๆ
  งดเดินทาง หยุดอยู่บ้าน ลดการระบาดของเชื้อโรค
  ร่วมมือร่วมใจ ห่างไกล COVID-19
 • slidebg1
  Line official Uthong Hospital
  เพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารในโรงพยาบาลอู่ทอง
  แสกนเพื่อเพิ่มเพื่อน

Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ : MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบ


1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566

ไฟล์แนบ


1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

ไฟล์แนบ


1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตค.-ธค.65

ไฟล์แนบ


2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตค.-ธค.65

ไฟล์แนบ


2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตค.-ธค.65

ไฟล์แนบ


3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ


3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ


3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.4 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ม.ค.-ก.พ.66

ไฟล์แนบ


2.5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มค.66

ไฟล์แนบ


2.6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.66

ไฟล์แนบ


2.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ม.ค.-มี.ค.66

ไฟล์แนบ