Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ : MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.4 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2565

ไฟล์แนบ


2.5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบ


2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


2.6 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2565

ไฟล์แนบ


2.7 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เมษายน 2565

ไฟล์แนบ


2.8 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบ


3.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมษายน 2565

ไฟล์แนบ


4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบ


5.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ


5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมษายน 2565

ไฟล์แนบ


5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบ


5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ


2.9 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ


6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบ


7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ


2.10 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบ


6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบ


7.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ


2.11 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ


1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.1 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2564

ไฟล์แนบ


2.2 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ


3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2.3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ