Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ : MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน


1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


1.2 นโยบายของผู้บริหาร

ไฟล์แนบ


1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ


1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ


1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ไฟล์แนบ


3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ


4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ


5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ


6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ


7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ไฟล์แนบ


8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

ไฟล์แนบ


10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

ไฟล์แนบ


12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไฟล์แนบ


13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ


14. คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

ไฟล์แนบ


15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ไฟล์แนบ


16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไฟล์แนบ


17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


17.1 รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564)

ไฟล์แนบ


17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบ


17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตค.64-ก.พ.65

ไฟล์แนบ


17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี - เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ


17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ไฟล์แนบ


17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ม.ค.65

ไฟล์แนบ


17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ก.พ.65

ไฟล์แนบ


17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) - เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ


18.1 แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล การวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

ไฟล์แนบ


18.2 แบบฟอร์ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ไฟล์แนบ


18.3 แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ไฟล์แนบ


18.4 แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อพ.ศ.2560

ไฟล์แนบ


18.5 แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ต.ค.-ธ.ค.64

ไฟล์แนบ


แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล 1.1 - 16.

ไฟล์แนบ